وبگاه شخصی چوقي بايرام كمكي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی

ارزیابی قابلیت اراضی

خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک
كارشناسي ارشد: سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیایی مسائل آب و خاک مناطق خشک بیابانی
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
مریم بخشی تهیه نقشه بیابانی شدن با استفاده از مدل سیستم شاخص های بیابانزایی مدیترانه ای اروپا  کارشناسی ارشد 
  بازديد : 13947
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان