وبگاه شخصی چوقي بايرام كمكي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
تصمیم گیری چندمعیاره فازی در مدیریت یکپارچه آبخیز رامیان امیرسعدالدین چوقی بایرام کمکی، رئوف مصطفی زاده و محبوبه بای 91 91-7-380 رامیان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی تغییرات کاربری اراضی براساس مدل مارکف با استفاده از تصاویر ماهواره ای (منطقه مورد مطالعه آزادشهر) چوقی بایرام کمکی  1392  آزادشهر داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 13954
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان