وبگاه شخصی چوقي بايرام كمكي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

   1. رویا وزیریان ، حمیدرضا عسگری ، مجید اونق ، موسی اکبر لو ، چوقی بایرام کمکی, ارزیابی تاثیر Atriplex halimusبر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه اینچه برون استان گلستان, دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 21 شهریور 92, ایران, همدان
   2. رویا وزیریان ، حمیدرضا عسگری ، مجید اونق ، موسی اکبر لو ، چوقی بایرام کمکی, رویا وزیریان، حمیدرضا عسگری، مجید اونق ، موسی اکبر لو ، چوقی بایرام کمکی, دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 21 شهریور 92, ایران, همدان
   3. سينا سرابي - علي حشمت پور - چوقي بايرام كمكي - ابوالفضل طهماسبي, بررسي خصوصيات خشكسالي سالانه در استان گلستان, اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 20 اسفند 1391, ایران, تهران

      بازديد : 13944
    Copyright © 2014
    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان