چوقي بايرام كمكي
چوقي بايرام كمكي

چوقي بايرام كمكي

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت مناطق بیابانی

پست الكترونيكي: komaki(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 13943
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان